Afspraken en clubregels zijn vergelijkbaar met verkeersregels: als iedereen zich er aan houdt, loopt het verkeer vlot. Als je u niet aan de afspraken en regels houdt, breng je anderen in de problemen. Beschouw deze handleiding als voorzet zodat het binnen onze club kan worden uitgedragen.

Een gedragscode is geen vrijblijvend geschrift, maar een overeenkomst tussen iedereen die bij de club betrokken is en waarop je elkaar – indien nodig – kunt aanspreken. Helaas horen bij zo’n code ook sancties. Het is uiterst belangrijk dat ook het sanctiebeleid een breed draagvlak heeft binnen onze volleybalclub. Het lid dat zich misdragen heeft, zal door zijn trainer en/of ploegverantwoordelijke ter verantwoording geroepen worden en bij herhaling zullen er sancties volgen. Sancties kunnen betrekking hebben op dienstverlening t.b.v. de club en in het uiterste geval tot schorsing of uitsluiting.

Volleybal is een teamsport. Individuele klasse is weliswaar belangrijk maar ondergeschikt aan de onderlinge samenwerking tussen de spelers op het terrein en de anderen die er omheen staan (reservespelers, ploegverantwoordelijken, trainers, verzorgers, scheidsrechters, …). Bij een teamsport moet je op elkaar kunnen rekenen niet alleen tijdens de training of de match, maar ook bij alle zaken die er omheen gebeuren. Een teamsport vraagt verantwoordelijkheid van iedereen, zowel op als naast het terrein.

Verder in dit document vind je alle regels terug die het moeten mogelijk maken van volleybalclub BELVOC een club te maken waar iedereen op gepaste wijze met elkaar omgaat. We onderscheiden een aantal regels, opgedeeld in verschillende categorieën en daarnaast hanteren wij ook het speler-ouder-coach pact.

 

Algemene regels:

• Ieder lid van volleybalclub BELVOC dient tijdig zijn lidgeld te betalen. Wie niet tijdig betaalt, zal uitgesloten worden voor trainingen en wedstrijden tot wanneer het lidgeld betaald is.

• Lid worden bij BELVOC impliceert dat je de regels en het speler – ouder – coach pact respecteert. Het niet naleven van deze regels en afspraken wordt gesanctioneerd.

• Lid worden bij BELVOC impliceert eveneens dat je meewerkt aan de uitbouw van een positief en professioneel clubimago. Wij verwachten steeds een verzorgd voorkomen.

• Al onze leden worden verzocht maximaal deel te nemen aan de verschillende activiteiten en festiviteiten van onze club. Deze hebben immers allen een doel, gaande van het financieel ondersteunen tot het inlichten van spelers en/of ouders. Wees dus steeds present!

• In de sporthal, kleedkamers, kantine en toebehoren is roken verboden. Wij verzoeken iedereen om zich hieraan te houden om de wettelijke boete te voorkomen. Van onze (jeugd)spelers verwachten wij dat zij niet roken tijdens de clubactiviteiten, tenzij anders wordt aangegeven.

• Alcoholgebruik is enkel toegestaan bij leden ouder dan 16 jaar. Wij verwachten dat iedereen verstandig omspringt met alcohol. Een speler die onder invloed van alcohol op een clubactiviteit verschijnt zal ter plaatse gesanctioneerd worden met uitsluiting voor de activiteit. Verdere sancties kunnen worden opgelegd en bij jeugdleden worden de ouders verwittigd.

• Bezit, gebruik en dealen van drugs (soft- en harddrugs) is bij elke clubactiviteit en onder alle omstandigheden verboden. Bij overtreding wordt er een interne sanctieprocedure gevolgd en worden ouders onmiddellijk verwittigd en betrokken bij het bepalen van de strafmaat.

• Laat waardevolle spullen zoals geld, horloges en gsm’s nooit in de kleedkamer achter, maar geef deze in bewaring bij de ploegverantwoordelijke of de trainer. Het bestuur is nooit verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

• Onenigheid tussen spelers of conflicten met trainers moeten onmiddellijk worden uitgepraat, liefst zo snel mogelijk na het incident. Bespreek dit niet in de cafetaria.

• Onze club heeft heel wat grote en kleine sponsors die onze club de nodige financiële ondersteuning bieden. Zorg dat onze sponsors tevreden kunnen zijn met onze uitstraling. Denk er bij gelegenheid (bvb. een etentje met de ploeg, bloemen bij een kampioenschap, …) of bij persoonlijke aankopen aan om dit bij één van onze sponsors te doen. Zorg er met andere woorden voor dat onze teamsponsors zo nu en dan van jullie horen.

 

Trainingsregels:

• Eventuele verhindering moet vooraf en met opgave van reden telefonisch (geen sms!) aan de trainer gemeld worden. Zonder geldige reden wegblijven wordt niet geaccepteerd.

• Iedereen is tijdig aanwezig, zowel spelers, trainer als coach. We verwachten dat iedereen 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig is.

• Taping en verzorging gebeuren vooraf. Elke kwetsuur of elk vermoeden ervan moet voor aanvang van de training aan de trainer gemeld worden.

• Je zorgt dat je steeds mentaal klaar bent voor de training: rustig, goed gezind, bereid om te leren en inzet te tonen. Negatieve emotionele reacties zullen niet toegelaten worden.

• Elke speler/speelster biedt zich verzorgd aan op de training: sportschoenen met zolen die niet afgaan en waarmee enkel binnen wordt getraind, geen sieraden, geen kauwgom.

• Elke speler/speelster woont de training bij met respect voor de trainer. We verwachten stilte en aandacht als de trainer uitleg geeft of een oefening toont.

• Niemand verlaat de training zonder voorafgaande toestemming van de trainer. Jeugdspelers dienen een ondertekend bewijs van de ouders voor te leggen indien ze de training vroegtijdig willen verlaten.

• Alle spelers/speelsters helpen mee bij het opstellen en opbergen van het materiaal. Hierbij wordt de nodige aandacht geschonken aan het eerbiedig omspringen met het materiaal.

• In de sporthallen is het verboden te eten en mag enkel water of sportdrank gedronken worden in een plastic flesje of drinkbus. Afval wordt nadien in de vuilbakken gedeponeerd.

• Na de training is het verplicht te douchen, tenzij ouders/verzorgers dit verbieden. Bij voorkeur dienen badslippers gedragen te worden om voetschimmels en dergelijke te voorkomen. De douches zijn beschikbaar tot 30 minuten na de training. Kleedkamers worden steeds ordelijk achtergelaten. Trainer/ploegverantwoordelijke kijken hierop toe. Wedstrijdregels:

• Bij thuiswedstrijden is iedereen steeds op het afgesproken uur aanwezig in de zaal, klaar om met de opwarming te beginnen. Te laat komen betekent niet spelen. • Bij verplaatsingsmatchen is iedereen op het vertrekuur aanwezig. Er wordt stipt vertrokken. Wie te laat is, moet zelfstandig en tijdig ter plaatse raken.

• Elke speler voert individueel of in groep de modelopwarming uit, eventueel geleid door de trainer of kapitein.

• Iedereen komt verzorgd aan de start van de wedstrijd: uitrusting van de club, truitjes steeds in de broek.

• Elke speler neemt zijn verantwoordelijkheid op tijdens de match: maximale inzet, opdrachten van de trainer opvolgen, sportief teamgedrag vertonen, fair-play, …

• Er wordt door niemand kritiek gegeven op eigen ploegmaats, trainers, tegenspelers, scheidsrechters of andere officiëlen. Alleen de kapitein mag de officiëlen beleefd aanspreken.

• Negatieve emotionele reacties (kwaad worden, ongenoegen laten blijken, aan het net trekken, arrogante houding, …) zijn uit den boze.

• Op de bank wordt een blijvende concentratie verwacht, moedig je ploegmaats aan en hou je steeds klaar om in te vallen.

• Na elke wedstrijd zal iedereen – ongeacht het resultaat – een hand geven aan de scheidsrechters, eventuele andere officiëlen en tegenstanders.

• Na de training is het verplicht te douchen, tenzij ouders/verzorgers dit verbieden. Bij voorkeur dienen badslippers gedragen te worden om voetschimmels en dergelijke te voorkomen. De douches zijn beschikbaar tot 30 minuten na de training. Kleedkamers worden, steeds ordelijk achtergelaten. Trainer/ploegverantwoordelijke kijken hierop toe.

 

Speler, ouder, coach pact:

Als coach:

• Verantwoordelijk zijn voor zowel eigen gedrag als dat van alle teamleden, hun ouders, en in de mate van het mogelijke de supporters.

• Het fysieke en mentale welzijn van de spelers voorop stellen, en dus nooit een kind onder zijn/haar hoede beschadigen of beledigen.

• De teamleden aanmoedigen om zich te gedragen volgens de regels van de sport, andere spelers/speelsters/coaches/supporters/officials respecteren, en daarbij zelf het voorbeeld geven.

• Bij alle clubactiviteiten zorgen voor een sportieve omkadering vrij van drugs, tabak, alcohol en kwetsend taalgebruik.

• Geen enkele inspanning schuwen om zijn/haar kennis van de sport en coachvaardigheid te verbeteren.

• Zich schikken naar de richtlijnen van de federatie en het bestuur BELVOC.

• Zich verzekeren dat de spelers steeds onder zijn/haar toezicht of dat van een volwassen plaatsvervanger staan, en nooit aan hun lot over te laten tijdens een training of wedstrijd.

• Nooit bewust een gekwetste speler aan training of wedstrijd laten deelnemen zonder medisch fiat.

• Er voor zorgen dat de uitrusting van de spelers en het gebruikte materiaal veilig is.

• De spelers alle reglementen van onze sport in te prenten.

• Alle trainingen tijdig te beginnen en te beëindigen.

• Een prettige sfeer te scheppen.

• Met een lange-termijn-visie al het mogelijke doen om het beste uit de spelers te halen.

Als speler:

• Hoffelijk zijn tegenover tegenstrevers, en alle spelers/coaches/officials met respect behandelen.

• Steeds het beste van zichzelf geven met fair play hoog in het vaandel.

• Bescheiden zijn zowel in succes als bij een nederlaag.

• Beseffen en er rekening mee houden dat in een teamsport persoonlijke beslissingen een weerslag hebben op alle teamgenoten.

• Het gebruiken van sportaccommodaties en clubmateriaal waarderen.

• Ouders en supporters de clubfilosofie en spelreglementen meegeven, zodat ze kunnen genieten van de wedstrijden.

• Zich bij alle trainingen en wedstrijden tijdig aanbieden in gepaste kledij.

• Alle schoolse verplichtingen en huiswerk prioritair stellen.

• Genieten van de sport en zorgen dat mijn ploeggenoten er ook pret aan beleven.

Als ouder:

• Persoonlijk prestige wegcijferen en het welzijn van het kind op lange termijn laten primeren boven de drang om hem/haar te zien spelen.

• Tijdens wedstrijden alle spelers/coaches/officials van onze club positief steunen, de tegenpartij respecteren, en het kind aanmoedigen om hetzelfde te doen.

• Het kind stimuleren om de reglementen van de sport en de clubgelegenheden na te leven.

• Meebouwen aan een sportieve omkadering zonder drugs, tabak, alcohol en kwetsende taal.

• Indien nodig en mogelijk de club een handje toesteken bij één of andere activiteit, wedstrijdverplaatsing e.d.m.

• Er over waken dat het kind zich op alle wedstrijden en trainingen tijdig aanbiedt in gepaste kledij.